Test

Hållbarhetsrapport

I vår strävan att vara ett innovativt och ledande företag så innebär det också att vi tar ansvar och har uppsatta hållbarhetsmål att vi utifrån vår kärnverksamhet lämnar så lite negativ miljöpåverkan efter oss som möjligt. Detta förväntas också av vår omvärld. Därför är begreppet hållbarhet ett av nyckelorden inom företaget.

Hållbarhetsarbetet är ett av de strategiska mål som företagets ledningsgrupp arbetar med kontinuerligt och driver långsiktigt.  

Dentsply IH AB upprättar årligen en hållbarhetsrapport som beskriver interna arbetet inom säkerhet, hälsa och miljö (SMH). En kortfattad beskrivning av företagets hållbarhetsarbete redovisas i rapporten.

Rapporten delas in i följande huvudpunkter,

  • Miljö
  • Sociala förhållande och personal
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

Mer att läsa och veta om hur Dentsply IH AB arbetar inom väsentliga hållbarhetsområden, policyer som är viktiga, uppföljning och utfall finns på länk ”Hållbarhetsrapport 2017”. 

Dela