Test

X

Stoppa urinvägsinfektioner!

Urinvägsinfektioner hör till de mest vanliga infektioner som kan tillstöta när en patient läggs in på sjukhus. Ett dystert faktum som inte är unikt för Norden utan är ett problem över hela världen. Något som gör situationen än mer alarmerande är att antibiotikaresistensen samtidigt ökar. I en rapport från våren 2014 konstaterar WHO att 5 av 6 WHO-regioner har en 50%-ig resistens mot E.coli-bakterier. Arbetet med att förebygga och bekämpa UVI har pågått under längre tid och det arbetet är kanske mer angeläget än någonsin.

I denna sektion har vi samlat både kalla fakta, tydliga råd och nyttiga länkar för dig att ta del av. Hör gärna av dig till oss, eller mejla, om du saknar något!

Telefon Kundtjänst: 031-376 40 20

Mejl: lofric.se@wellspect.com

Så här illa är det

Detta är skrämmande läsning som bör mana till omedelbara insatser. Att läggas in på sjukhus är inte längre lika säkert som tidigare.

Orsakerna till detta är flera, men faktum kvarstår: det är inte rimligt att söka eller få vård för en sjukdom och väl inlagd på sjukhuset riskera att råka ut för ytterligare en.

  • En UVI1 ger i snitt fyra extra vårddagar. Det innebär både ökat lidande för patienten och ökade kostnader för vården. [SKL, VRISS projekt, 2005] 
  • 25% av inneliggande patienter får KAD2. 30% av dem som får UVI kan relateras till KAD. [Tenke et al, 2014] 
  • 30% av RIK3-patienter får bakterier i urinen. 7-10% av dessa får UVI1. [Mulder, 2011] 
  • 40% av världens alla vårdrelaterade infektioner har samband med kateterbruk. [Hooton et al, 2010] 
  • 80% av vårdrelaterade urinvägsinfektioner är relaterade till kateterbruk. [Tenke et al, 2014] 
  • Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och leder till förhöjd sjuklighet, ökad dödlighet, förlängd vårdtid och därmed ökade kostnader. [Saint S., 2000 och Tambyah P, Knasinski V. et al, 2002] 
  • VUVI4 har uppskattats orsaka dödsfall per ett tusen kateterinläggningar. [Gokula R, Hickner J, et al, 2004] 
  • VUVI4 är ett betydande ekologiskt problem på sjukhus och anses vara källa till två av tre resistenta bakteriestammar. [Gastmeier P. Nosocomial, 2001] 
  • Målet på nationell nivå är att halvera antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) före utgången av 2014 jämfört med den nationella mätningen av VRI hösten 2008. [SKL, 2014] 

1) UVI=urinvägsinfektion, 2) KAD=inneliggande kateter, 3) RIK=ren intermittent kateterisering, 4) VUVI=vårdrelaterad urinvägsinfektion