Test

X
environment health safety full width

Miljö, hälsa och säkerhet

I egenskap av ledande global leverantör av innovativa produkter och tjänster inom kirurgi och urologi är vi:

  • Proaktiva i vår inställning till miljön – vi tar vårt miljöansvar på stort allvar och uppmuntrar till utveckling och tillämpning av miljövänliga processer och teknik. Vi minimerar den inverkan som vår verksamhet och våra produkter och tjänster har på miljön genom att tillämpa principerna minska, återanvända och återvinna. När det är möjligt väljer vi alltid i första hand förnybara resurser.
  • Omsorgsfulla när det gäller att skydda våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Våra arbetsförhållanden ska säkerställa att våra medarbetare presterar bra, arbetar säkert, håller sig friska och engagerade och trivs på jobbet. Att medarbetarna har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.
  • Noga med att följa tillämpliga lagkrav och andra åtaganden som påverkar oss. Vi strävar efter att ha ett helhetsperspektiv på vår verksamhet, där vi lägger vikt vid riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet i alla delar av vår organisation samt i valet av samarbetspartners.
  • Starkt engagerade i ständig förbättring för en hållbar framtid. För att vi ska kunna ta vårt ansvar i samhället och samtidigt stärka vår konkurrenskraft är ständig förbättring ett måste.

Fokusområden

Vår policy utgör ramen för våra aktiviteter, mål och i utvecklingen av vårt ledningssystem. I dag är det följande områden som står i fokus:

  • Material, lösningsmedel och steriliseringsmetoder
  • Energiförbrukning och koldioxidavtryck
  • Olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar

Vi jobbar aktivt för en grönare och bättre värld

Vi på Wellspect HealthCare tar vårt ansvar som världsledande medicinteknikföretag på stort allvar. Vi söker hela tiden nya sätt att förbättra vår tillverkning och våra processer för att vara så effektiva som möjligt – utan att någonsin tumma på säkerhet, hälsa eller miljö.

Vi minimerar den inverkan som vår verksamhet och våra produkter och tjänster har på miljön genom att tillämpa principerna minska, återanvända och återvinna. När det är möjligt väljer vi alltid i första hand förnybar energi som vatten, vind, sol och biobränsle. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling på lång sikt strävar vi också efter att minska vår energiförbrukning så mycket som möjligt. Vi anser att ett av våra viktigaste ansvarsområden är att bli mer energieffektiva och sträva efter att använda energikällor med lägre koldioxidutsläpp som alternativ till fossila bränslen. 

Vårt engagemang märks tydligt i våra årliga mål för resursminskning, vår produktutveckling, vår lokala avfallshantering och vår optimerade logistik för förpackningar och distribution av produkter. Våra transporter sköts av välkända speditörer som har dokumenterad miljöinriktning och certifiering enligt ISO 14001.

Våra produkter ska alltid utformas så att de har minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel, inberäknat materialval, tillverkningsmetoder och hantering av förbrukade produkter. Hela vårt katetersortiment finns numera tillgängligt i ett plastmaterial helt fritt från PVC, så kallad POBE-plast. Vi är starkt engagerade i att fortsätta förbättringsarbetet på alla nivåer för att uppnå en hållbar framtid. Vi arbetar för en grönare och bättre värld.

Publicerades 15 december 2014