Test

X

Klimatpåverkan

Wellspect erkänner FN:s klimatpanels (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) som ledande roll i internationellt samförstånd när det gäller att förstå vetenskapen bakom och utvärdera effekten av klimatförändringarna, och vi accepterar panelens slutsatser. IPCC har dragit slutsatsen att naturliga system runtom i världen påverkas av regionala klimatförändringar, i synnerhet temperaturökningar, som högst sannolikt beror på utsläpp av växthusgaser som orsakats av mänsklig aktivitet.
climate impact full width

Wellspect har gjort stora ansträngningar för att minska utsläppen av lättflyktiga organiska ämnen, VOC, i luften och vattnet. Reningsutrustningen som vi använder består av kolfilter som har en reningseffekt på över 99 procent. De främsta utsläppskällorna är kontaminerad het ånga från rengöringen av kolfiltren för luftrening, samt kontaminerat sköljvatten från processen. Det förorenade processvattnet renas genom avancerad tvåstegsstripp och överförs sedan till ett externt, kommunalt reningsverk.

Wellspect har två olika metoder för sterilisering av produkterna. Den ena metoden är sterilisering med etylenoxid och den andra är strålsterilisering. Eftersom etylenoxid är en giftig, reaktiv och lättantändlig gas krävs en korrekt hantering och säkerhetsåtgärder för att säkerställa en säker drift. Den förorenade luften behandlas i en katalytisk förbränningsanläggning med en reningseffekt på över 99 procent innan den släpps ut i atmosfären.

Det mesta av vårt gods transporteras med lastbil, men i vissa fall även med tåg, båt eller flyg. Våra transporter sköts av välkända speditörer som har dokumenterad miljöinriktning och certifiering enligt ISO 14001.

Vår resepolicy rekommenderar i samband med resor i tjänsten att miljöhänsyn alltid ska tas i beaktning vid val av transportmedel. Nödvändigheten av resan och antalet kollegor som behöver följa med ska alltid bedömas noggrant. Vi uppmuntrar till konferensmöten via telefon, videolänk och internet.