Test

X
materials and chemicals full width

Material och kemikalier

Material och produktutveckling

Våra produkter ska vara säkra för våra användare. Dessutom ska de vara designade så att de får en minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel, från materialval, tillverkningsmetoder till hantering av förbrukade produkter. För att uppnå detta använder sig våra beslutsfattare av så kallad livscykelanalys (Environmental Life Cycle Assessment, ELCA) under forskningsprocessen.

Kemikalier och REACH

För att minimera vår negativa miljöpåverkan utvärderar vi kontinuerligt de kemikalier vi använder. Vårt mål är att byta ut så många farliga kemikalier som möjligt mot andra mindre skadliga som är lika effektiva. De farliga kemikalier som vi använder gäller att de bara används i mycket små mängder, och i många fall enbart i laboratorier.

Wellspect HealthCare är per definition en så kallad nedströmsanvändare av kemikalier, eftersom vi tillverkar produkter som innehåller kemiska ämnen. Vi har kartlagt de viktigaste materialen och ämnena som vi använder för att säkerställa att våra leverantörer har lämnat in förhandsregistrering och efterföljande uppdatering för samtliga ämnen. Vi har inte fått några signaler om att det finns risk för att några ämnen eller material ska återkallats från marknaden på grund av REACH-kraven.

Som tillverkare av produkter inom EU är Wellspect HealthCare skyldiga att informera den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, för godkännande om någon av våra produkter innehåller ämnen som står på REACH-kandidatlistan över ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. I nuläget gäller det åtagandet endast innehållet av DEHP i våra PVC-baserade artiklar. Vi arbetar målmedvetet med att substituera DEHP.

Under tillverkningsprocessen för LoFric använder vi organiska ämnen som lösningsmedel, klassificerade som lättflyktiga organiska ämnen (VOC). VOC är den grupp av kemikalier vi använder mest. VOC-utsläppen från produktionen fångas upp av kolfilter som har en effekt på över 99 procent. Det uppsamlade lösningsmedlet kan därefter renas och användas på nytt. Över 90 procent av det lösningsmedel som vi förbrukar återvinns genom den här processen.