Test

X

Avfall

Vi strävar efter en resurseffektiv drift genom att minimera vår förbrukning av naturresurser och återvinna överblivet material. När det är möjligt försöker vi i första hand undvika att skapa avfall. När det inte går att undvika försöker vi åtminstone minimera mängden avfall.

För att se till att vår avfallshantering fortsätter vara effektiv har Wellspect infört tydligt definierade avfallsrutiner som omfattar årlig uppföljning. Konsekvenserna av att generera avfall utvärderas alltid under alla förändringsprocesser och riskbedömningar. Detta har lett till ökad återvinning. I dag återvinner vi omkring 45 procent av vårt avfall. Material som inte går att återvinna skickas till förbränning med energiåtervinning.

Förpackningar och förpackningsavfall

Wellspect  erbjuder en bred portfölj av sjukvårdsprodukter. Vårt förpackningssystem måste uppfylla höga tekniska krav för att skydda produkterna från diverse yttre omständigheter som skulle kunna påverka produkternas funktion eller hygien. Wellspect  har utfärdat riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet i enlighet med EU:s förpackningsdirektiv för att minimera negativ miljöpåverkan från våra produkter. Förpackningarna ska vara effektiva (så lite förpackningsmaterial som möjligt).

Vid utformningen av nya förpackningar strävar vi efter att:

  • minimera mängden förpackningsmaterial
  • kontrollera att halterna av tungmetaller inte överskrider gränsvärdet
  • minimera mängden skadliga ämnen
  • se till att förpackningen kan återvinnas genom antingen materialåtervinning, energiåtervinning eller kompostering.

I Sverige samarbetar vi med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för återvinning av förpackningar som skickas ut inom landet. I Tyskland samarbetar vi på ett liknande sätt med det lokala företaget Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt. Vi rapporterar i enlighet med den svenska förordningen om producentansvar för förpackningar (2013:757), som även omfattar förordningarna i motsvarande EG-direktiv (1994/62/EG).