Test

X
Friends sat on sofa having fun leisure full width

Jämställdhet och mångfald

För oss på Wellspect HealthCare innebär jämställdhet och mångfald alla de sätt vi kan vara olika på. Jämställdhet och mångfald ser vi som en viktig tillgång för att kunna vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. Vår grundsyn är att en arbetsplats som genomsyras av jämställdhet och mångfald skapar förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

Våra medarbetares prestation bedöms utifrån kompetens, erfarenhet, uppträdande, arbetsinsatser och visad potential i förhållande till arbetskraven. Rekrytering, anställning, lön, utveckling och befordran baseras därmed inte utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Grunden för vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete är att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet där diskriminering och trakasserier ej tolereras. Vart tredje år upprättas en jämställdhets- och mångfaldsplan i samverkan med företagets Mångfaldsgrupp, som består av företags- och fackliga representanter. Idag anser vi oss vara ett jämställt företag med ungefär lika många män och kvinnor som arbetar hos oss.