Test

X
learning and development full width

Utbildning och karriär

Medarbetarna är grunden för vår framgång där nyfikenhet, engagemang och teamkänsla ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas och skapa nya innovativa idéer. För att bibehålla detta vill vi att medarbetarna ges möjlighet till kontinuerlig utveckling. 

Introduktionsprogram

Alla som anställs på Wellspect HealthCare genomgår ett introduktionsprogram. Syftet med programmet är att hjälpa dig förstå vår verksamhet, våra processer och din nya roll, för att du ska få en bra start inom företaget. Din introduktion påbörjas redan i samband med att du får ditt anställningsavtal. Vårt introduktionsprogram omfattar olika områden som företagshistorik, vision, våra grundvärderingar, policies, organisation, arbetstider, försäkringar, pensioner, förmåner samt vårt globala friskvårdsprogram.

Performance Management process

I vår Performance Management process diskuterar medarbetare och chef prestation, resultat, styrkor och utvecklingsbehov samt individuella mål och skapar en individuell utvecklingsplan. Din utvecklingsplan omfattar olika aktiviteter beroende på dina mål, behov och inlärningsstil och utvecklingsplanens ses kontunerligt över tillsammans med din chef.

Ledarskapsprogram

Samtliga nya chefer inom Wellspect HealthCare genomgår ett obligatoriskt ledarskapsprogram. Syftet med programmet är att skapa en gemensam plattform för chefer och ledare samt stötta med verktyg för att kunna hantera chefs- och ledaransvaret. Innehållet i programmet baseras utifrån verksamhetens behov och förväntningar på chefs- och ledarrollen där du under dina första två år som chef/ledare genomgår en introduktionsdel och ett obligatoriskt basblock.

Professionell försäljning

För att skapa ömsesidiga och professionella affärsrelationer erbjuder vi våra säljare kontinuerlig utveckling, som påbörjas redan vid anställningens början. I vårt säljutbildningsprogram identifieras utvecklingsbehov och programmet omfattar produkt- och terapiutbildning, professionell och rådgivande säljteknik samt säljledning.

Talent Management

För att skapa en organisation som kan attrahera, behålla och utveckla medarbetare för att möta framtidens verksamhetsbehov arbetar vi med Talent Management. För oss är det viktigt att ta tillvara på alla medarbetares förmågor och utveckla den talang och kompetens som finns i vår organisation samt den företaget är beroende av i framtiden. 

Inlärningsmodellen 70:20:10

Medarbetaren får till största delen sin kontinuerliga utveckling genom erfarenhet, träning, handledning och utbildning på arbetsplatsen. Det innebär att större delen av inlärningen sker i det dagliga arbetet. Vi har därför valt att lyfta fram en modell som kallas för 70:20:10. Enligt modellen innebär detta att ca 70% av inlärningen är erfarenhetsbaserad, 20% är relationsbaserad och 10% är utbildningsbaserad. Modellen används som stöd när medarbetare och chefen diskuterar olika utvecklingsinsatser.