Test

X
Urostomy 68724 68730

Urostomi 68724

Urostomi kateter 24 FG, rak

Art no

68724

Längd

30 cm


Avd Trp 

25 (1x25) 6x25