Test

X
Urostomy 68724 68730

Urostomi 68730

Urostomi kateter 30 FG, rak


Art no

68730

Längd

30 cm

Avd  Trp

25 (1x25) 6x25