Test

X

En verklig
Skillnad.
Idag.
& för framtiden

Mina tankar kring hållbarhet – balans, respekt och avtryck

Svenn Poulsen, VD på Wellspect HealthCare och Styrelseordförande i Dentsply IH AB

När jag tanker på hållbarhet är det tre ord som dyker upp – balans, respekt och avtryck

Balans är viktigt – som individ, som anställd och som företag. Det vi gör skall inte göras på bekostnad av någons hälsa, säkerhet eller vår planet. Jag är övertygad om att om du kan balansera miljöpåverkan samtidigt som du bibehåller social och ekonomisk hållbarhet, har du goda förutsättningar att lyckas som företag.

Vårt ansvar som företag är en princip som är större än företaget själv. Det handlar om respekt för oss som lever nu, för dem som levt före oss och för kommande generationer. Vi måste alltid komma ihåg att vi inte är ensamma. Vi som företag tar det ansvaret, inte bara för att vi måste, utan för att vi vill.

Vi strävar efter att vara en arbetsplats associerad med människor som är omtänksamma, positiva och vänliga mot varandra. Vår ambition när vi utvecklar nya produkter är att göra en verklig skillnad för användarna, samtidigt som vi reducerar vårt miljöavtryck och våra produktionskostnader. Detta är, och kommer fortsätta vara, vår största utmaning när det gäller hållbarhet.

 
Wellspect Sustainability Banner

Viktiga händelser

Ökat fokus på hållbarhet
Hållbarhet blir en alltmer viktig aspekt i vår verksamhet. Wellspect intensifierade det arbetet under 2019 genom att utveckla en ny hållbarhetsmodell och implementera ett antal aktiviteter på vårt huvudkontor och produktionsanläggning i Mölndal. Det arbetet fortsätter under 2020 för att integrera hållbarhetsaspekter i allting vi gör; processer, beslutsfattande, uppföljning, verktyg och system, utbildning etc. Vi kommer oockså att involvera vår produktionsanläggning i Kazan i det arbetet, samt våra dotterbolag i andra länder.

Förbereder för grönare LoFric: Produktionsanläggningen i Mölndal modifierade sin ytbeläggningsprocess för att göra det möjligt att använda lösningsmedel med mindre miljöpåverkan samt mindre vatten och kemikalier. Det nya miljötillståndet som godkändes 2019 möjliggör omvandlingen.

Produktutveckling: Wellspect har lanserat en ny kateter för kvinnor; LoFric Elle. Produkten har utvecklats i samarbete med användare och vårdpersonal, med fokus på ökad värdighet. I varje steg av utvecklingsprocessen har vi haft produktens miljöavtryck i åtanke, och livscykelanalys var ett viktigt verktyg i beslutsprocessen. Till exempel är stora delar av produktens förpackning är återvinningsbar.

Reducerat produktionsavfall: Wellspect har reducerat sitt avfall från produktionen, till exempel i ytbeläggnings- och håltagningsprocesserna, samt i förpackningarna till LoFric Sense, LoFric Origo och Hydro-Kit. Detta har vi kunnat uppnå genom samarbete med avdelningarna för Produktion, Kvalitet och F&U samt digitala verktyg och metoder från Lean.

CO2: Utsläpp av växthusgaser orsakat av affärsresor reducerades med 37% genom att öka antalet digitala möten, välja att oftare resa med tåg och med en generellt mer restriktiv resepolicy.

Kemikalier: Under 2019 utvärderades flertalet av de kemikalier som användes på anläggningen i Mölndal och 138 kemikalier ersattes antingen helt eller byttes till bättre alternativ.

 

En grönare kateteryta mer i balans med naturen.

En viktig del av vårt kontinuerliga arbete med att reducera miljöavtrycket från våra produkter och processer har varit att implementera en ny ytbeläggningsprocess för LoFric.

Om du vill veta mer om livscykelanalysen för LoFric, vänd dig till din kontaktperson på Wellspect.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Att identifiera potentiella produktförbättringar med LCA

På Wellspect använder vi livscykelanalyser som ett verktyg för att identifiera vilka faktorer i tillverkningen av våra produkter som har störst miljöpåverkan och genom det identifiera potentiella förbättringsområden.

LCA-processen utvärderar alla delar av produktionsprocessen, från val av råmaterial och produktion till distribution och slutlig förbränning eller återvinning.

POBE - Bästa möjliga materialet för kateterslang tillgängligt idag

Tack vare en livscykelanalys som gjordes 1990, kunde resan mot ett PVC-fritt sortiment börja. Sedan 2009 är materialet i LoFrics kateterslangar POBE, en Polyolefinbaserad Elastomer.

POBE-materialet i slangen innehåller varken  PVC eller mjukgörare och kombinerar väldigt goda fysiska egenskaper med exceptionellt bra miljöprestanda.

POBE består av kol och väte och materialet har en låg miljöpåverkan, till exempel 33% lägre miljöavtryck för katetrar av POBE jämfört med polyuretan.

Sustainability Banner LoFric

Hållbarhetsstrategi

Dentsply IH AB, som består av Dentsply Sirona Implants och Wellspect Healthcare, arbetar för ett hållbart samhälle där ett holistiskt synsätt kring miljöfrågor, sociala och ekonomiska aspekter är oberoende och avgörande för resultatet. Vi använder våra resurser effektivt och ansvarsfullt och arbetar för att göra skillnad för nuvarande och kommande generationer

I egenskap av ledande hälsovårds- och dentalföretag är vi:

Proaktiva, i vår syn på miljöfrågor. Vi tar vårt ansvar på allvar och uppmuntrar utveckling och implementation av processer och teknologi med så liten miljöpåverkan som möjligt.  Vi minskar vår miljöpåverkan genom att använda principerna reducera, återanvänd och återvinn. Vi gör livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan från våra produkter.

Omtänksamma, när det gäller hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare. Vi vill att vår personal skall känna sig trygga och glada på arbetet, och få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och som individer Vår arbetsmiljö skall karaktäriseras av öppenhet och alla skall behandlas likvärdigt och med respekt. Ingen medarbetare skall drabbas av sjukdom eller skador på grund av arbetet. Vi förbättrar hela tiden arbetsmiljön, både organisatoriskt, socialt och fysiskt.

Vi följer alla aktuella regelverk från myndigheterna och andra åtaganden som vi gjort Vi bedriver vår verksamhet från et hållbarhetsperspektiv och har riktlinjer klara för miljö, hälsa och säkerhet i alla delar av vår organisation och värdekedjan.

Engagerade, för ständiga förbättringar och en hållbar framtid.  Ständiga förbättringar är nödvändiga för att vi skall kunna ta vårt ansvar som företag och stärka vår konkurrenskraft. Genom en öppen dialog med våra intressenter, får vi förståelse för de förväntningar som finns på oss som företag och hur vi kan utvecklas och förbättra oss. VI utför materialanalyser för att ta reda på vilka hållbarhetsaspekter vi behöver prioritera. Våra processer säkerställer att vi respekterar mänskliga rättigheter och motarbetar korruption, vilket också gäller för våra partners. Vårt ansvar som företag handlar om respekt för alla som lever nu, för dem som levt före oss och kommande generationer.

Wellspect Sustainability 4 focus areas 2006

Våra fokusområden

Vi arbetar aktivt med hållbarhet inom många områden. Som en hjälp att strukturera och förtydliga vårt arbete har vi identifierat fyra fokusområden.
Läs mer:

 
God hälsa och välbefinnande
Säker, engagerad och inspirerande arbetsplats
Bli klimatneutrala
Hållbar produktion
Wellspect Sustainability Good Health Banner

God hälsa och välbefinnande

Bidrar till mål 3: Hälsa och välbefinnande och särskilt delmålen:

 • 3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla
 • 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar
 • 3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla

Bidrar till mål 10 Minskad ojämlikhet och särskilt delmålen: 

 • 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
 • 10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering


Vårt mål är att varje dag göra en verklig skillnad.  Med hjälp av våra produkter kan våra användare få ett friare och mer självständigt liv. Våra produkter bidrar i sig själva till god hälsa och välbefinnande, men har också en hög nivå för kvalitet och patientsäkerhet.

De som behöver våra produkter och tjänster är ofta människor som drabbats av neurogena sjukdomar såsom Multipel Skleros (MS), ryggmärgsskada, Parkinsons sjukdom eller Spina bifida (ryggmärgsbråck). Vi kan också erbjuda lösningar och hjälp till grupper med funktionella åkommor som IBS, prostatabesvär och kvinnor med förlossningsskador.
Många av dessa människor upplever att deras åkomma starkt begränsar deras vardag och eftersom ämnet är så känsligt är det svårt att be om hjälp.

Wellspect arbetar för att fler människor runtom i världen skall få tillgång till våra lösningar. Vi utökar kontinuerligt våra geografiska marknader och vi använder flera globala kommunikationskanaler för att informera om kontinensproblem och möjliga lösningar. Wellspect har även initierat ACCT, Advancing Continence Care Together, ett globalt forum som samlar klinisk expertis, vetenskap och industri för att utforska blås- och tarmrelaterad forskning med målet att dela, interagera och diskutera hur man kan förbättra kontinensvården till nytta för användare runt om i världen. 

Läs mer om ACCT här

Som en del av vårt mål att bidra till god hälsa och välbefinnande har Wellspect ett antal aktiviteter för att sprida vårt budskap. Vi driver tre bloggar där vi kommunicerar kring vetenskaplig information och användarberättelser, vi genomför utbildningar via vår säljorganisation och vi medverkar i tidningsartiklar där vi informerar om att blås- och tarmproblem existerar, lösningar och genom detta minska stigmat kring problemen så att man kan prata om dem.

Ytterligare en aspekt av vårt arbete mot bättre hälsa och välbefinnande är vår sponsring och samarbeten. På våra många marknader sponsrar vi olika sportevenemang som rullstolsrugby och rullstolsbasket. Vi ger också stöd genom att besöka matcherna, utbyta erfarenheter och demonstrera våra produkter. Vi erbjuder också medlemmar från lagen att vara delaktiga i våra utvecklingsprojekt när vi behöver feedback från användare.

Tillbaka till våra Fokusområden
Wellspect Sustainability Work Place Banner

Säker, engagerad och inspirerande arbetsplats

Bidrar till Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och särskilt delmålen:

 • 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
 • 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Bidrar till mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och särskilt delmålen:

 • 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering
 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Motivation, inspiration & innovation

Vi är övertygade om att en motiverande atmosfär där vi utmanar och utforskar nya idéer är en avgörande faktor när vi skapar innovationer.  Som företag tar vi vårt ansvar och investerar i säkerhet, utveckling och välbefinnande för vår personal. Vi bryr oss om varandra och möter våra utmaningar med glädje och ömsesidig respekt.

Säkerhet i första hand

För oss är säkerheten på arbetsplatsen högsta prioritet och ett självklart fokusområde i den dagliga produktionen. Vi utvärderar regelbundet data från bland annat riskanalyser, SHM-ronder (säkerhet, hälsa och miljö), avvikelse-, olycks- och tillbudsrapportering för att säkerställa att vår arbetspplats är så säker som möjligt för vår personal. Dessutom genomgår alla nya chefer utbildning i miljö och arbetsmiljö, skyddsronder genomförs löpande i hela organisationen och riskbedömningar genomförs vid ändringar i verksamheten, såsom lokaler, utrustning och arbetssätt.

Välbefinnande & respekt

Att vara en attraktiv och hållbar arbetsplats är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Fysisk säkerhet är en självklar prioritet, likaså den sociala arbetsmiljön och därmed det individuella välmåendet. Som företag har vi ett flertal olika aktiviteter för att uppmuntra detta, som stegtävling, subventionerad massage och friskvårdsbidrag.

Effektivitet & efterlevnad

Vår produktion har en hög resurseffektivitet, vilket är en förutsättning för produktion i Sverige. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska följa vår uppförandekod som innehåller specifika krav inom mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, arbetsmiljö, miljö och antikorruption, utöver tillämplig lagstiftning.

 
Tillbaka till våra Fokusområden
Wellspect Sustainability Climate Neutral Banner

Bli klimatneutrala

Bidrar till mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och särskilt delmålen:

 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
 • 9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn 

Bidrar till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och särskilt delmålen:

 • 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
 • 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
 • 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Minskat miljöavtryck steg för steg

Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck så mycket som möjligt och erkänner FN:s klimatpanels, IPCC, ledande roll när det gäller att förstå vetenskapen bakom och utvärdera effekten av klimatförändringar. Vi vill att våra kunder, som är beroende av produkterna, skall känna sig trygga i att vi gör allt vi kan för att minska det miljöavtryck som produkterna skapar. Vi är samtidigt ödmjuka inför det faktum att uppgiften är minst sagt utmanande.

Minska klimatpåverkan

Vårt mål är att bli klimatneutrala. Vi kartlägger alla källor till koldioxidutsläpp, från både direkta och indirekta källor och genom planerade praktiska åtgärder ska vi succesivt minska vår klimatpåverkan. Tillverkning och hantering av produkter bidrar till den största delen av Wellspects klimatpåverkan idag och genom att göra detaljerade livscykelanalyser får vi kunskap om var påverkan är störst och arbeta för att minska den.

Medvetna materialval

Vi vill att alla nya produkter ska utvecklas med stor hänsyn tagen till miljön, både i produktens komponenter och tillverkningsprocess. Att använda fossilfria råvaror i produkterna kommer på lång sikt vara en självklarhet men för de flesta av materialen som används i dagens produkter finns ännu inte fossilfria alternativ i medicinteknisk kvalitet tillgängliga.

Miljöfokus

Under 2019 har vi fokuserat på hur vi kan använda mindre material, mer återvinningsbara material och i framtiden andra material, helt nya, för att sänka vårt klimatavtryck. Vi har också fokuserat på att reducera mängden lösningsmedel i vår produktion óch arbetar aktivt för att ersätta kemikalier med mer miljövänliga alternativ

 
Tillbaka till våra Fokusområden
Wellspect Sustainable Production Banner

Hållbar produktion genom hela värdekedjan

Bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och särskilt delmålen:

 • 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
 • 8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete
 • 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Bidrar till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och särskilt delmålen:

 • 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
 • 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
 • 12.5 Minska mängden avfall markant
 • 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Vi vill att våra kunder skall kunna lita på att produkterna tillverkas på ett hållbart sätt, både i våra egna produktionsprocesser och hos våra leverantörer

Minimera, reducera& återvinna

Vi strävar efter att vår verksamhet skall vara så resurseffektiv som möjligt genom att minimera vår förbrukning av naturresurser, reducera energiåtgången och återvinna spillmaterial från produkter och tillverkning. Överallt där det är möjligt försöker vi undvika att producera avfall. 2019 uppdaterade vi livscykelanalysen för våra produkter för att kunna prioritera rätt åtgärder och minska miljöpåverkan. Genom riktade åtgärder, med hjälp av digital teknologi, har vi lyckats reducera andelen spill i vår produktion betydligt.

Avfallshantering och utsläppsåtervinning

Vi har en mycket strikt hantering av kemikalier och avfall vid vår produktionsanläggning i Mölndal, och detta har även implementerats i vår fabrik i Kazan, Turkiet. I produktionen av katetrar behöver vi använda lösningsmedel och dessa avgår i viss mån från hanteringen som VOC (Volatile Organic Compounds). Emissionerna fångas upp så långt det är möjligt och renas. Två reningsanläggningar finns, den ena omhändertar VOC från klorerade lösningsmedel och som använder ett kolfilter som återför lösningsmedlet till processen med en reningsgrad över 99 procent, och den andra från icke klorerade lösningsmedel. Avskiljning av VOC från icke klorerade lösningsmedel renas i en termisk förbränningsanläggning där reningsgraden är högre än 98 procent.

Hållbarhet genom hela värdekedjan

Vi kräver att våra leverantörer följer våra kärnvärden och vår uppförandekod och vi arbetar hela tiden med att ytterligare utveckla vår utvärderings- och uppföljningsprocess. Under 2019 reviderade Wellspect processen för utvärdering av leverantörer och avsatte mer tid för hållbarhetsfrågor. Vi tror på att arbeta tillsammans med våra leverantörer och att ha en öppen dialog är viktigt. Det är då vi kan göra en verklig skillnad och vara trovärdiga och tydliga både uppåt och neråt i värdekedjan

 
Tillbaka till våra Fokusområden
Hållbarhetsrapport