Diabetes

Vad är diabetes?

Diabetes mellitus brukar ofta bara benämnas diabetes och omfattar en grupp ämnesomsättningssjukdomar som leder till högt blodsocker. Detta beror antingen på att kroppen inte tillverkar tillräckligt mycket insulin eller på grund av att cellerna inte kan ta till sig det insulin som tillverkas.

Hur diabetes påverkar urinblåsan och tarmen

Diabetes medför ökad risk för komplikationer i andra delar av kroppen. En vanlig komplikation är neuropati (nervskada) som ofta börjar på de längsta nervtrådarna. Därför påverkas fötterna först. Neuropati innebär att nerverna skadats och leder till förlorad känsel. Neuropati vid diabetes kan så småningom påverka blåsfunktionen. Detta kan pågå en längre tid utan att det upptäcks. Därför sätts behandling ofta in sent.

Så här påverkar diabetes urinblåsan 

Neuropati har tre effekter på blåsan. Först minskas känseln i blåsan. Det innebär i princip att du inte känner av att blåsan fylls på samma sätt som tidigare, vilket leder till färre toalettbesök.

Nästa effekt är en följd av den minskade känseln. Volymerna i blåsan ökar eftersom du inte känner av behovet av att tömma den. Det kan hända att du bara går på toaletten en eller två gånger om dagen.

Den tredje effekten är att blåsans förmåga att dra ihop sig försämras, vilket leder till att det inte går att tömma blåsan helt och hållet. Detta resulterar i retention, urinvägsinfektion och inkontinens (ibland tecken på överaktiv blåsa). Med tiden medför det även ökad risk för njursvikt.

De neuropatiska effekterna medför alltså en förstorad, försvagad blåsa med minskad förmåga att dra ihop sig, som dock i ett första skede kanske inte ger så tydliga symtom. När slutmuskeln (muskeln som styr urinblåsans förmåga att tömma) också påverkas kan det dock leda till urinretention, inkontinens och återkommande urinvägsinfektioner. En del råkar också ut för blåspares som medför smärtsam, kronisk urinretention.

Diabetes och tarmsymtom

Förstoppning är ganska vanligt hos personer med diabetes. Orsaken kan antingen bero på nervskador orsakade av det höga blodsockret eller av mediciner för att kontrollera sjukdomen.

Effekten av neuropati på tarmen är huvudsakligen relaterad till transittid för tarminnehåll. Neuropati kan bromsa transiteringen av tarminnehållet, vilket i sin tur ger mer tid för absorption av vatten och kan resultera i hårdare avföring som är svårare att få ut. Detta orsakar förstoppning som i sin tur kan leda till fekalom, en hård klump av avföring som blockerar tarmen, om den inte behandlas.

Å andra sidan kan neuropati också orsaka för snabba tarmrörelser, som kommer att orsaka problem med absorption av vätska från tarminnehållet. Detta kan resultera i en mer vattnig avföring, mer frekventa och brådskande tarmtömningar eller till och med diarré.

Var uppmärksam på detta vid diabetes

Eftersom symtomen kan vara otydliga kanske du inte märker särskilt mycket över huvud taget. Fundera över följande:

  • Hur ofta går du på toaletten för att tömma blåsan? Färre än fyra gånger om dagen?
  • Känns det som att du behöver ta i mycket för att tömma blåsan?
  • Känns det som att blåsan inte blir tömd helt och hållet?
  • Känns det som att blåsan inte blir tömd helt och hållet?

Om svaret är ja, på någon av dessa frågor - kan det vara bra med en kontroll. Detsamma gäller om du har några andra besvärande symtom från urinvägarna eller från tarmen. Du kan hitta mer information om tarmfunktionen här och fylla i tarmenkäten och ta med till din sjukvårdskontakt som hjälp vid diskussion.

Mer information

International Diabetes Federation är en paraplyorganisation för 230 nationella diabetesorganisationer i 170 länder. Deras uppdrag är att utbilda, öka medvetenheten, vägleda och stödja dem som drabbats av sjukdomen.

Internationella diabetesfederationen

För vårdpersonal