Vattentillförsel

F: Varför kan jag inte komma från aktiveringsläge till vattentillförselläge med min Navina Smart?

S: Ibland kan små mängder vatten fastna i Navina Smart-kontrollenheten. För att förhindra att detta händer, se till att alltid följa ordningen på anvisningarna för isärtagning i användarinstruktionerna (koppla bort slangarna innan du trycker på strömbrytaren på enheten). Om enheten redan har fastnat i grundläge, försök placera vattenbehållaren högre än katetern och kläm försiktigt på  vattenbehållaren grundsteget. Detta ökar vattenflödet och kan frigöra det instängda vattnet.

F: Hur mycket vatten ska jag tillföra?

VUXNA:

Din förskrivare kommer att ge dig råd om hur mycket vatten som ska användas. För vuxna är det vanligt att börja runt 500 ml.

BARN:

Din förskrivare kommer att ge dig råd om hur mycket vatten som ska användas. För barn är det vanligt att beräkna 20 ml/kg kroppsvikt. Högst 200 ml får tillsättas för att aktivera kateterns hydrofila yta och för att pressa ut luft från systemet.

F: Kan jag tillsätta salt i vattnet?

A: Navina Smart och Navina Classic kan användas med en saltlösning men produkten måste då sköljas noggrant med rent vatten direkt efter användning.

F: Är vattentemperaturen viktig?

A: Använd alltid ljummet vatten (36-38 °C). Vatten som är för kallt kan vara obehagligt och du kan få kramper. Vatten som är för varmt kan irritera den känsliga slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen.

F: Kan jag använda gel på katetern eller kona?

A: Nej, katetern är hydrofil och blir hal när man väter den med vatten. Det finns inget behov av att tillsätta gel.

F: Vilken vattenkvalitet ska jag använda?

A: Använd endast rent kran- eller flaskvatten.

F: Hur snabbt ska jag tillföra vattnet?

S: Din förskrivare kommer att ge dig råd om vilken vattenflödeshastighet du ska använda. Vattnet bör tillföras i en takt som är tillräckligt snabb för att ge stimulering till tarmen men inte för snabbt eftersom det kan orsaka magkramper, smärta eller starka reflexsammandragningar.

För Navina Classic ger pumpning var 5-10:e sekund en flödeshastighet på cirka 300-500 ml/minut.

För Navina Smart finns ett intervall med 5 inställningar från 120 – 650 ml/minut (± 50 ml/minut).

F: Vad händer om det inte kommer något vatten när jag använder min Navina Classic mörkblå pump?

Se till att vattenbehållaren är fylld med vatten och att locket är helt stängt. Se till att rören är ordentligt anslutna och att de inte är blockerade eller böjda och att vattenflödesomkopplaren är på.

F: Vad händer om det inte kommer något  vatten när jag trycker på vattenknapparna på min Navina Smart-kontrollenhet?

Se till att Navina Smart-kontrollenheten är på och att den är i aktiverings- eller installationsläge. Se till att det finns vatten i behållaren. Se till att locket på vattenbehållaren är stängt. Se till att rören är anslutna på rätt ställen. Se till att rören är ordentligt anslutna så att luften inte läcker. Se till att rören inte är blockerade eller böjda.

F: Vad ska jag göra om Navina Smart indikerar ett vattenknappsfel?

A: Släpp vattenknapparna och försök igen. Starta vid behov om Navina Smart-kontrolleheten och försök igen, se till att fingret täcker mitten av symbolerna med droppen/dropparna på knapparna.

F: Vad händer om vattenflödet är för lågt?

S: Se till att vattenflödesomkopplaren är öppen på Navina Classic-kontrollenheten. Kontrollera den flödeshastighet som valts i inställningarna i Navina Smart-kontrollenheten.

Se till att:

  • Locket på vattenbehållaren är helt stängt.
  • Rören är anslutna på rätt plats.
  • Rören är tätt anslutna så att luften inte läcker. Se till att rören inte är blockerade eller böjda.
  • Du påverkas inte och att ändtarmen är tom.

Försök att placera vattenbehållaren högre. Trycket i systemet kan ha nått maximal nivå  och säkerhetsventilen kan öppnas. Töm katetern och försök att tömma tarmen.

F: Vad händer om vattnet som tillförs på displayen på Navina Smart-styrenheten och vågen på vattenbehållaren inte indikerar samma mängd vatten som tillförts?

A: Displayen och skalan på vattenbehållaren har en noggrannhet på +/- 50 ml så på grund av avrundningseffekt kan de två skalorna visa 100 ml (0,1 l) skillnad. Observera att mängden vatten visas i l (liter) på displayen. Vattenbehållaren har dubbel skalning för förbättrad läsbarhet

F: Vad händer om skräp från katetern flyter tillbaka i röret?

A: Om det finns en upplevelse att skräp från katetern rinner tillbaka i röret, rengör röret genom att pumpa vatten genom det. Nya tuber kan också beställas separat vid behov.

F: Vad händer om det finns läckage av vatten runt katetern?

A: Se till att katetern är ordentligt placerad. Kontrollera vattentemperaturen. Öka ballonginflationen upp till den personliga maximala storleken. Sätt in vatten långsammare.

F: Vad händer om det finns läckage av vatten runt konen?

S: Visst läckage kan förväntas när man använder en kon, eftersom det kan vara svårt att få en fullständig tätning. Mindre justering av positionen kan hjälpa till. Sätt in vatten långsammare. Om läckaget är omfattande, kontakta din sjukvårdspersonal för hjälp.

F: Vad händer om katetern blir utstött innan jag har tömt ballongen?

S: Om du upplever smärta eller blödning kontakta din sjukvårdspersonal. Om det behövs diskutera ballongstorleken som ska användas.

F: Kan instillationen stoppas?

A:

Navina Classic - du kan stoppa instillationen när som helst genom att stänga vattenflödesknappen med den blå omkopplaren.

Navina Smart - stoppa instillationen av vatten när som helst genom att släppa knappen.