Kvalitet

Ansvarsfullt företagande - Kvalitet

Generella krav

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom företaget. Som bevis på att kravet uppfylls skall anbudsgivaren bifoga handlingar som styrker detta arbete, t ex ISO certifikat eller motsvarande kriterier beskrivs i fritextsvar.

- Intern uppförandekod i överensstämmelse med SKL:s
- ”Etiska regler” "Etiska regler" följs upp hos leverantörer och underleverantörer
- Transparens och öppenhet i dialog mellan leverantör och upphandlande landsting skall råda
- Gällande lagstiftning är lägsta krav
- Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och ISO 13485
- Miljöledningssystem ISO 14001

 

Wellspect HealthCare erbjuder

Kvalitet

I vår strävan att leva upp till vårt sociala, etiska och miljömässiga ansvar och för att stärka vår konkurrenskraft, är arbetet med hållbarhet ett måste. Med produkter där resursförbrukning och miljöpåverkan har reducerats vill vi förbättra patientvården, underlätta arbetet för vårdgivaren och minska kostnaderna för vård. Vi bedömer kontinuerligt vilka intressentkrav som är viktiga för oss att arbeta med. Verksamheten har utarbetat mål- och handlingsplaner utefter de aktuell fokusområdena material, lösningsmedel och steriliseringsmetoder, energiförbrukning och koldioxidavtryck, olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar.

- Wellspect HealthCare arbetar med tillverkning i Sverige
- På Wellspect HealthCare arbetar vuxen utbildad arbetskraft utifrån gällande kollektivavtal
- Wellspect HealthCare och eventuella underleverantörer arbetar helt enligt kraven i den Uppförandekod som tagits fram av Sveriges landsting och som används vid kravställande vid en upphandling