Miljö 

Generella krav

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete inom företaget. Anbudsgivare som är certifierade skall bifoga handlingar som styrker detta i form av certifikat enligt ISO 14001, EMAS eller likvärdigt beskrivs i fritextsvar.

Leverantörens miljöprogram

Leverantörens- och underleverantörens miljöprogram skall efterfrågas.

- Fortsatt utveckling av miljöanpassade produkter
- Sociala och etiska miljökrav, uppförandekod
- Miljöfaktorer vid produkttillverkning, inklusive förpackningar som transporter
- Underleverantörers miljöprogram

Särskilt farliga ämnen

Vad gäller "särskilt farliga ämnen" har forskning och utveckling gått ganska fort inom många produktområden. Ofta består produkterna av en rad olika plastmaterial som ska vara kompatibla med varandra och uppfylla höga funktionskrav. Därför kan kravbilden skilja sig något från ett produktområde till ett annat. REACH-förordningen skall följas och leverantör ska också löpande uppdatera sig på kandidatlistan och särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen).

Blåsdysfunktion / Hydrofila tappningskatetrar

Då det gäller detta produktområde har man de senaste åren tagit flera steg framåt när det gäller framtagning av produkter med material med mindre miljöpåverkan. Detta gör att man idag kan ställa produktkrav vid upphandlingen så att REACH-förordningen efterföljs.

Ställ därför krav på:

- PVC- och ftalatfritt miljöval
- För minskad miljöbelastning
- Med dokumenterat likvärdig eller bättre funktion

- Miljövarudeklaration
- Redovisning av en produkts totala miljöbelastning inklusive förpackningar och transporter

Tarmdysfunktion / Irrigeringsprodukter

Invasiva delar av produkten som kommer i kontakt med användarens slemhinna ska inte innehålla särskilt farliga ämnen, såsom ifrågasatta ftalater som återfinns i kemikalieförordningen REACH.

Märkning av medicintekniska produkter

Vilken märkning och information som skall finnas på medicintekniska produkter inom EU regleras framför allt av MDD 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, och även av Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11. Märkning av förpackningar och produkter regleras också i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt av förordning (1993:876) om medicintekniska produkter. I samband med upphandling bör man endast ställa sådana krav att ovan uppfylls vad gäller information och märkning av produkter då man annars riskerar att ställa motstridiga krav.