Wellspect HealthCare erbjuder

Miljö, hälsa och säkerhet

I egenskap av ledande global leverantör av innovativa produkter och tjänster inom blås- och tarmdysfunktion är vi ISO- certifierade enligt ISO 14001 och granskas av tredje part.

Våra gemensamma mål inom miljö, hälsa och säkerhet är att vi ska vara:

Proaktiva i vår inställning till miljön – vi tar vårt miljöansvar på stort allvar och uppmuntrar till utveckling och tillämpning av processer och teknik med mindre miljöpåverkan. Vi minimerar den inverkan som vår verksamhet och våra produkter och tjänster har på miljön genom att tillämpa principerna minska, återanvända och återvinna. När det är möjligt väljer vi alltid i första hand förnybara resurser.

Omsorgsfulla när det gäller att skydda våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Våra arbetsförhållanden säkerställer att våra medarbetare presterar bra, arbetar säkert, håller sig friska och engagerade och trivs på jobbet. Att medarbetarna har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för att kunna bedriva en hållbar verksamhet.

Noga med att följa tillämpliga lagkrav och andra åtaganden som påverkar oss. Vi strävar efter att ha ett helhetsperspektiv på vår verksamhet, där vi lägger vikt vid riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet i alla delar av vår organisation samt i valet av samarbetspartners.

Starkt engagerade i ständig förbättring för en hållbar framtid. För att vi ska kunna ta vårt ansvar i samhället och samtidigt stärka vår konkurrenskraft är ständig förbättring ett måste.

Fokusområden

Vår policy utgör ramen för våra aktiviteter, mål och i utvecklingen av vårt ledningssystem.

I dag är det följande områden som står i fokus:

- Material, lösningsmedel och steriliseringsmetoder 
- Energiförbrukning och koldioxidavtryck
- Olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar

 

Våra produkter skall vara säkra för våra användare. Dessutom skall de vara designade så att de får en minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel, från materialval, tillverkningsmetoder till hantering av förbrukade produkter. För att uppnå detta tas alla beslut under utevcklingsprocessen med beaktande av livscykelperspektivet.

Kemikalier och REACH

För att minimera vår negativa miljöpåverkan utvärderar vi kontinuerligt de kemikalier vi använder. Vårt mål är att byta ut så många farliga kemikalier som möjligt mot andra mindre skadliga som är lika effektiva. Redan initialt i utvecklingsarbetet vid framtagande av nya produkter görs en bedömning av vilka kemikalier eller typ av material som ska eller bör uteslutas utifrån riktlinjer enligt bland annat REACH och kandidatlistan. De eventuellt farliga kemikalier som används är i mycket små mängder och i många fall används de enbart i laboratoriemiljö.

Wellspect HealthCare är per definition en så kallad nedströmsanvändare av kemikalier, eftersom vi tillverkar produkter som innehåller kemiska ämnen. Vi har kartlagt de viktigaste materialen och ämnena som vi använder för att säkerställa att våra leverantörer har lämnat in förhandsregistrering och efterföljande uppdatering för samtliga ämnen. Denna process fortlöper också kontinuerligt för att på så sätt fånga upp nytillkomna ämnen på exempelvis kandidatlistan. Vi har inte fått några signaler om att det finns risk för att några ämnen eller material som används idag ska återkallats från marknaden på grund av REACH-kraven.

Som tillverkare av produkter inom EU är Wellspect HealthCare skyldiga att informera den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, för godkännande om någon av våra produkter innehåller ämnen som står på REACH-kandidatlistan över ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. I nuläget gäller det åtagandet endast innehållet av DEHP i någon av våra produkter. Vi arbetar målmedvetet med att substituera DEHP.

Tillverkningsprocessen

Wellspect HealthCare har gjort stor ansträngningar för att minska utsläppen av lättflyktiga organiska lösningsmedel (VOC) till luft och vatten. Tillverkningen sker i en kapslad process ansluten till en reningsanläggning. Reningsutrustningen för utsläpp till luft består av en kolfilteranläggning med reningsgrad på mer än 98%. Vatten från tillverkningsprocessen och från regenereringsprocessen av kolfiltren renas i en avancerad stripperanläggning och leds därefter till kommunalt avloppsreningsverk.

Energibesparing

Wellspect HealthCare använder elektrisk ström för att köra interna processer och utrustning och fjärrvärme för att värma upp anläggningarna. Energiproduktion är i de flesta fall förknippad med olika typer av negativ miljöpåverkan. Energi är också en ändlig resurs, och fossila bränslen är ingen långsiktig lösning för framtida behov. Vi tar vårt ansvar genom att anlita elleverantörer som tillhandahåller grön hållbar energi från förnybara källor som vatten, vind, sol och biobränsle.