Neurogen tarmdysfunktion

Tarmkontroll 

Stool on the moveTjocktarmen är en stor del av mag-tarm kanalen. Den nedåtgående tjocktarmen och ändtarmen är sista delen i tjocktarmen. Normalt är ändtarmen relativt tom. Avföringen transporteras med hjälp av tarmrörelser, så kallad peristaltik till ändtarmen. Dessa tarmrörelser startas ofta av gastrokoliska reflexen som ofta är kopplat till födointag. En stor del av innehållet från tjocktarmen kommer ner i ändtarmen på en och samma gång. När ändtarmen fylls skickas nervsignaler till hjärnbarken vilket medför att vi blir medvetna om behovet av att tömma tarmen.

Avföring

DefecationNär avföring når ändtarmen, utlöses en trängningskänsla vilket i sin tur ger en fortledd avslappning av den interna analsfinktern. Runt den inre analsfinktern finns den yttre analsfinktern vilken du kan påverka viljemässigt, som då kontraheras. Om behovet inträffar lämpligt möjliggörs tarmtömning och yttre sfinktern relaxeras. Sammandragning av diafragman och de abdominella musklerna höjer det intra-abdominella trycket och utlöser peristaltiken i ändtarmen. Inre sfinktern slappnar av och när rektaltrycket överstiger sfinktertrycket sker tarmtömning.

 

Enteriska nervsystemet

Enteriska nervsystemet samordnar tarmsekret, blodflöde och muskelaktivitet. Är en del av det autonoma nervsystemet. Det kan fungera utan yttre nervsignaler, men på ett okoordinerat sätt. Enteriska innervationen styrs från det centrala nervsystemet och mottar både parasympatiska och sympatiska nervsignaler.  

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet

Det parasympatiska nervsystemet stimulerar rörlighet och är i förbindelse med tarmen och urinblåsan genom nerver via ryggmärgens sakrala region. Det sympatiska nervsystemet hämmar rörligheten och är i förbindelse till tarmen genom de mesenteriska nerverna och de hypogastriska nerverna vid sakrala ryggmärgen. Dessa nerver styr också urinblåsan. Det är därför många personer med NBD inte bara har problem med avföring utan också har en dysfunktionell urinblåsa. Den stigande delen av tjocktarmen (colon ascendens) och cirka två tredjedelar av den tvärgående tjocktarmen (colon transversum) innerveras av de parasympatiska nerverna mellan S1- och L5-ryggkotorna. Den vänstra delen (colon descendens) av tjocktarmen och ändtarmen innerveras av bäckennerverna. Analregionen innerveras av pudendusnerven.

Vad är NBD?

Definitionen av neurogen tarmdysfunktion (NBD) är när tarmen inte fungerar ordentligt på grund av förlust av normal sensorisk eller motorisk kontroll, eller båda, som ett resultat av neurologisk sjukdom eller skada. Skador på ryggmärgen eller hjärnan bryter nervbanorna och symtomen varierar beroende på skadans svårighetsgrad och plats. Detta leder ofta till förstoppning och/eller avföringsläckage. Många patienter spenderar mycket tid på att försöka hantera dessa symtom.

 

Ämnen